سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گل پوچ

چهل

    نظر

امام حسین)ع):

نیاز مردم به شما از نعمت های خدا به شماست از این نعمت ها بیزار
نباشید.

رسول خدا(ص):

هرگاه در برادر خود سه صفت را دیدی به او امیدوار باش:حیا،امانت داری و
راستگویی.

رسول خدا(ص) :

عبادت ده جزء دارد که نه جز آن در کسب روزی حلال است.

امام علی)ع):ارزش مرد به اندازه ی همت اوست.

امام محمد باقر)ع):

در کار خود با کسانی مشورت کن که از خدا می ترسند.

رسول خدا(ص):

برای جوانان در مجالس جای باز کنید و امور نو و جدید را به آنان تفهیم
کنید چرا که این گروه جایگزین شما و درگیر مسائل جدید خواهند شد.

امام حسن)ع):

مروت چیست؟حضرت فرمودند:حفظ دین،عزت نفس،نرمش،احسان،پرداخت حقوق و
اظهار دوستی نسبت به مردم.