سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گل پوچ

ملانصرالدین

    نظر

داستان خویشاوند الاغ

روزی ملا الاغش را که خطایی کرده بود می
زد
,
شخصی که از آنجا عبور می کرد اعتراض نمود
و گفت: ای مرد چرا حیوان زبان بسته را می زنی؟

ملا گفت: ببخشید نمی دانستم که از
خویشاوندان شماست اگر می دانستم به او اسائه ادب نمی کردم؟
!

داستان دم خروس

یک روز شخصی خروس ملا را دزدید و در کیسه
اش گذاشت
,
ملا که دزد را دیده بود او را تعقیب نمود
و به او گفت:خروسم را بده! دزد گفت: من خروس ترا ندیده ام
,
ملا دفعتا دم خروس را دید که از کیسه
بیرون زده بود به همین جهت به دزد گفت درست است که تو راست می گویی ولی این دم
خروس که از کیسه بیرون آمده است چیز دیگری می گوید
.

داستان خروس شدن ملا

یک روز ملا به گرمابه رفته بود تعدادی
جوان که در آنجا بودند تصمیم گرفتند سر بسر او بگذارند به همین جهت هر کدام تخم
مرغی با اورده بودند و رو به ملا کردند و گفتند: ما هر کدام قدقد می کنیم و یک تخم
می گذاریم اگر کسی نتوانست باید مخارج حمام دیگران را بپردازد
!
ملا ناگهان شروع کرد به قوقولی قوقو!
جوانان با تعجب از او پرسیدند ملا این چه صدایی است بنا بود مرغ شوی
!
ملا گفت : این همه مرغ یک خروس هم لازم
دارند
!