سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گل پوچ

ملانصرالدین

    نظر
داستان الاغ دم بریده

یک روز ملا الاغش را به بازار برد تا بفروشد, اما
سر راه الاغ داخل لجن رفت و دمش کثیف شد, ملابا خودش گفت: این الاغ را با آن دم
کثیف نخواهند خرید به همین جهت دم را برید
.
اتفاقا در بازار برای الاغش مشتری پیدا شد اما تا
دید الاغ دم ندارد از معامله پشیمان شد
.
اما ملا بلافاصله گفت : ناراحت نشوید دم الاغ در
خورجین است!؟


داستان مرکز زمین

یک روز شخصی که می خواست سر بسر ملا بگذارد او را
مخاطب قرار داد و از او پرسید: جناب ملا مرکز زمین کجاست؟

ملا گفت : درست همین جا که ایستاده ای؟
اتفاقا از نظر علمی هم به علت اینکه زمین کروی شکل
است پاسخ وی درست می باشد
.

داستان پرواز در اسمانها

مردی که خیال می کرد دانشمند است و در نجوم تبحری
دارد یک روز رو به ملا کرد و گفت
:
خجالت نمی کشی خود را مسخره مردم نموده ای و همه
تو را دست می اندازند در صورتیکه من دانشمند هستم و هر شب در آفاق و انفس سیر می
کنم
.
ملا گفت : ایا در این سفرها چیز نرمی به صورتت
نخورده است؟

دانشمند گفت :اتقاقا چرا؟
ملا با تمسخر پاسخ داد: درست است همان چیز نرم دم
الاغ من بوده است