سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گل پوچ

چهل حدیث مدیران

    نظر


 

چهل حدیث

امام
علی)ع):                             

اگر بردبار نیستی خودرا بردبار جلوه بده،زیرا کمتر کسی است که خود را
شبیه گروهی کند و بعد از مدتی یکی از آنان نشود.

امام علی)ع):

تجربه ی پیر را از شجاعت جوان بیشتر دوست دارم.

امام علی)ع):

دل های مردم گریزان است بسوی کسی روی آورند که خوش رویی کند.

امام جواد)ع):

کسی که راه ورودی به کاری را نشناسد راه برون شدن از آن درمانده اش می
کند.

امام علی)ع):

به احترام پدر و معلمت از جا برخیز هرچند فرمانروا باشی.

امام صادق)ع):

کسی که طالب ریاست باشد هلاک می شود.

رسول خدا(ص):

ساعتی تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت بی تفکر است.

امام علی)ع):

بهترین کسان برای مشورت صاحبان خرد و دانش و افراد با تجربه و دور
اندیش اند.

امام علی)ع):

به خشم در آوردن و شرمنده ساختن دوست مقدمه ی جدایی از اوست.

رسول خدا(ص):

بهترین  یاران کسی است که ناسازگاریش کمتر و سازگاریش بیشتر باشد.