سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گل پوچ

چهل

    نظر

امام علی)ع):

بدترین مردم کسی است که خود را بهترین آنها بداند.

امام رضا)ع):

حد توکل چیست؟حضرت فرمودند که با وجود خدا از هیچ کسی نترسی.

امام علی)ع):

شخص صبور پیروزی را از دست نمی دهد و عاقبت به پیروزی می رسد اگر چه
زمتن به او طولانی بگذرد.

امام حسین)ع):

از نشانه های عالم نقد سخن و اندیشه ی خود و آگاهی از نظرات مختلف است.

امام علی)ع):

تلخی حق را بپذیر و مبادا که فریب شیرینی باطل را بخوری.

امام علی)ع):

ریشه ی عقل قدرت است و میوه ی آن شادی.

رسول خدا(ص):

اگر مدارا مخلوقی بود که دیده می شد هیچ مخلوقی از مخلوقات خدا از آن
نیکوتر نبود.

رسول خدا(ص):

ساعتی تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت بی تفکر است.

امام علی)ع):

مردم دشمن چیز هایی هستند که نمی دانند.

امام علی)ع):

کسی که صبر وی را نجات نبخشد جزع و بی تابی وی را از پای در آورد.

امام جواد)ع):

توانگری مومن در بی نیازی از مردم است.

امام سجاد)ع):

نصیحت زیاد موجب بد بینی می شود.