سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گل پوچ

چهل

    نظر

امام صادق)ع):

نوجوانان را دریاب چون این گروه در پذیرش هر خوبی بیشتر شتاب می کنند.

رسول اکرم(ص):

افت شرافت و بزرگی به خود نازیدن و خود را بزرگ بینی است.

امام محمد باقر)ع):

سخن طیب و پاکیزه را از هرکه گفت بگیریداگر چه او خود بدان عمل نکند.

امام علی)ع):

پایداری دولت ها به برپا داشتن راه ورسم دادگری است.

امام حسین)ع):

کسی که تو را دوست دارد از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد
از تو تعریف و تمجید می کند.

امام صادق)ع):

نفست را به خاطر خودت به زحمت و مشقت بیانداز زیرا اگر چنین نکنی دیگری
خود را بخاطر تو به زحمت نمی افکند.

امام زین العابدین)ع):

تمامی خیر خوبی در بریدن طمع و چشم نداشتن به آنچه در دستان مردم جمع
شده است.

امام حسن عسکری)ع):

جدال مکن که ارزشت می رود و شوخی مکن که بر تو دلیر می شود.

رسول خدا(ص):

خداوند دوست دارد که وقتی یکی از شما کاری انجام می دهد در آن محکم
کاری کند.

امام علی)ع):

گواراترین زندگی رها کردن تکلفات(تجملات)است.  

امام علی)ع):

آنچه از مال تو از دست می رود و مایه ی پند و عبرت گردد در حقیقت از
بین نرفته است.