سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گل پوچ

ملا

    نظر
داستان لباس نو

روزی ملا ملا به مجلس میهمانی رفته بود اما لباسش
مناسب نبود به همین جهت هیچکس به او احترام نگذاشت و به تعارف نکرد
!
ملا ه خانه رفت و لباسهای نواش را پوشید و به
میهمانی برگشت اینبار همه او را احترام گذاشتند و با عزت و احترام او را بالای
مجلس نشاندند!ملا هنگام صرف غذا در حالیکه به لباسهای نواش تعرف می کرد گفت:
بفرمایید این غذاها مال شماست اگر شما نبودید اینها مرا داخل آدم حساب نمی کردند
.

داستان ملا و گوسفند

روزی ملا از بازار یک گوسفند خرید در راه دزدی
طناب گوسفند را از گردن آن باز کرد و گوسفند را به دوستش داد و طناب را به گردن
خود بست و چهار دست و پا به دنبال ملا را افتاد
.
ملا به خانه رسید ناگهان دید که گوسفندش تبدیل به
جوانی شده است

دزد رو به ملا کرد و گفت من مادرم را اذیت کرده
بودم او هم مرا نفرین کرد من گوسفند شدم ولی چون صاحبم مرد خوبی بود دوباره به
حالت اول بازگشتم
.
ملا دلش به حال او سوخت و گفت: اشکالی ندارد برو
ولی یادت باشد که دیگر مادرت را اذیت نکنی
!
روز بعد که ملا برای خرید به بازار فته بود
گوسفندش را آنجا دید. گوش او را گرفت و گفت ای پسر احمق چرا مادرت را ناراحت کردی
تا دوباره نفرینت کند و گوسفند شوی!؟


داستان خانه ملا

روزی جنازه ای را می بردند پسر ملا از پدرش پرسید
: پدرجان این جنازه را کجا می برند؟
!
ملا گفت او را به جایی می برند که نه اب هست نه
نان هست نه پوشیدنی هست و نه چیز دیگری

پسر ملا گفت : فهمیدم او را به خانه ما می برند!
داستان داماد شدن ملا

روزی از ملا پرسیدند : شما چند سالگی داماد شدید؟
ملا گفت به خدا یادم نیست چونکه آن زمان هنوز به
سن عقل نرسیده بودم